Javni poziv poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini

žbp

 

Temeljem članka 15. ²Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program)“, a sukladno Projektu dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2021. godini, („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/21) i Odluke Župana KLASA: 402-07/21-01/02, URBROJ: 2178/1-04-01/04-21-3 od 14. travnja 2021. godine

objavljuje

                                                                                  J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini - Projekt dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2021. godini

 

 • PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti Brodsko-posavske županije (u daljem tekstu: Županija) temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program), a sukladno Projektu dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Projekt).

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti  u smislu Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352 od 24. prosinca 2013. godine), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi („Službeni list Europske unije“ L 215 od 7. srpnja 2020. godine, u daljnjem tekstu:  Uredba).

Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva, odnosno Projekta u ukupnom iznosu od 1.030.000,00 kuna planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2021. godinu, Razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, Program: Promidžba i razvoj gospodarstva, Aktivnost A300008 Potpore i subvencije poduzetništvu, Pozicija R0108 Subvencije poduzetnicima i obrtnicima - Certifikacija sustava kvalitete u BPŽ - 30.000,00 kuna, Pozicija R0108-02 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima - 1.000.000,00 kuna.

 • CILJ POTPORE

Cilj Javnog poziva je poticanje rasta i razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti poduzetnika na području Brodsko-posavske županije. 

 • PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pod pojmom “Prijavitelj” u ovom Programu označava se subjekt malog gospodarstva (mikro, mali i srednji) za koji se traži potpora.

Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su fizičke i pravne osobe (isključivo obrti i trgovačka društva) koji samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu, utvrđeni prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02,  63/07,  53/12,  56/13  i 121/16), a prihvatljivi su prijavitelji ukoliko:

 • u vlasničkoj i/ili osnivačkoj strukturi nemaju udjela Republike Hrvatske, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave te pravnih osoba čiji je vlasnik i/ili osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave;
 • posluju i registrirani su na području/lokaciji Brodsko-posavske županije;
 • su registrirani najmanje 3 mjeseca do trenutka podnošenja prijave;
 • imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini  uključujući vlasnika/cu obrta (vlasnik/ca obrta se smatra zaposlenikom obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe) ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku - dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva;
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava - dokazuje se originalnom Potvrdom nadležne Porezne uprave;
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
 • su u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti - Uredba - dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti;
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene - dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti;
 • njihovi partnerski i povezani subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti - dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba;
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
 • imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti imaju podmirene obveze prema Brodsko-posavskoj županiji - dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva;
 • nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije - dokazuje se Izjavom o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva;
 • njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje podnositelja prijave nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.
 • NEPRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I SEKTORI

U okviru ovog Programa, a sukladno članku 1. Uredbe, potpora male vrijednosti se ne može dodijeliti:

 • poduzetnicima koji nemaju sjedište na području/lokaciji Brodsko-posavske županije i koji ne posluju na području Brodsko-posavske županije;
 • poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013;
 • poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
 • poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima:
 • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;
 • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
 • za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice Europske unije, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
 • ukoliko se prednost daje uporabi domaćih proizvoda umjesto uvezenih;
 • poduzetnicima za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta koji taj prijevoz obavljaju za najamninu ili naknadu (članak 3. stavak 2. Uredbe);
 • velikim poduzećima;
 • udrugama i dobrotvornim organizacijama;
 • fizičkim ili pravnim osobama koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i sl.);
 • poduzetniku koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje 3 mjeseca do trenutka podnošenja prijave;
 • poduzetniku koji nema niti jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku;
 • poduzetniku koji je u blokadi;
 • poduzetniku koji nije izvršio isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno i mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske;
 • poduzetnicima u teškoćama (sukladno odredbama članka 2. točke 18. Uredbe komisije (EU) br. 651/2014 od 17.6.2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187 od 26.6.2014.);
 • poduzetnicima koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15);
 • poduzetnicima koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Stečajnog zakona („Narodne novine“, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12, 45/13, 71/15, 104/17);
 • u slučajevima u kojima je protiv prijavitelja izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja;
 • poduzetniku koji je dostavio lažne informacije u sklopu prijave.

U okviru ovog Programa ne sufinanciraju se djelatnosti iz Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07 i 72/07) kako slijedi:

 • Područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo;
 • Odjeljak 12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda;
 • Skupina 25.4 - Proizvodnja oružja i streljiva;
 • Skupina 30.4 - Proizvodnja vojnih borbenih vozila;
 • Područje K - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja;
 • Područje L - Poslovanje nekretninama;
 • Odjeljak 92 - Djelatnosti kockanja i klađenja.

Korisnici potpore po ovom Programu ne mogu biti poduzetnici koji ulažu u sljedeće namjene:

 • proizvodnju oružja, streljiva, vojne i policijske opreme;
 • proizvodnju, preradu i distribuciju duhana;
 • provođenje pokusa na životinjama.

Ako poduzetnik djeluje u jednom ili više neprihvatljivih sektora ili djelatnosti navedenim u stavku 1. točkama (b), (c) ili (d) i stavku 2. i stavku 3. ovog članka i djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene ovog Programa, ovaj Program se primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene ovog Programa ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti dodijeljene na temelju ovog Programa. U tom pogledu korisnik potpore male vrijednosti dužan je osigurati navedeno razdvajanje bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova te dostaviti izjavu kojom potvrđuje navedeno razdvajanje. 

 • NAMJENA KORIŠTENJA POTPORA (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi)

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2021. godini dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti gospodarstva, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno s ciljem ostvarenja strateških ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom, a za sljedeće namjene:

 • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa;
 • unutrašnje uređenje poslovnog prostora;
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, pregled i ispitivanje radne opreme, instalacija i uvjeta u radnom okolišu;
 • edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika;
 • marketinške aktivnosti,

 a priznaju se i troškovi nastali prije objave Javnog poziva (troškovi nastali od 01.01.2021.)

Prihvatljivi troškovi su:

 • kupnja alata, strojeva i opreme za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti;
 • kupnja dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija;
 • kupnja mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te nužne informatičke opreme i licenciranih računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti;
 • troškovi usluga koje su neophodne za korištenje kupljenih strojeva, opreme, alata, dijelova postrojenja, mjernih i kontrolnih uređaja te nužne informatičke opreme i licenciranih računalnih programa (npr. instalacija, montiranje, sklapanje);
 • troškovi unutrašnjeg uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja, a kao opravdani trošak unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora priznaju se troškovi materijala za izvođenje radova i troškovi radova);
 • troškovi opremanja poslovnog prostora (kupovina, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i specifičnih dijelova interijera poslovno-proizvodnog prostora po mjeri);
 • troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom, troškovi certifikacije proizvoda, odnosno ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) te troškovi pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja), instalacija, uvjeta u radnom okolišu, ispitivanja učinkovitosti ventilacije, pregleda i ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, određivanje razine zaštite od djelovanja munje na građevini, vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama, ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od munje na građevini (troškovi su prihvatljivi samo ukoliko su naprijed navedene aktivnosti provedene od strane ovlaštenog tijela);
 • troškovi stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika kojima se osigurava podizanje stručnih znanja zaposlenika od značaja za obavljanje poslova njihova radnog mjesta;
 • istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada i održavanje web stranice, izrada promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

 

Neprihvatljive troškovi su:

 • troškovi nastali prije 01.01.2021. godine;
 • porez na dodanu vrijednost (osim za gospodarske subjekte koji nisu u sustavu PDV-a);
 • troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave;
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.);
 • troškovi izgradnje, dogradnje ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta;
 • troškovi vanjskih građevinskih radova (iskop, asfaltiranje, betoniranje, fasada, krovište, komunalna infrastruktura i sl.)
 • troškovi nabave/kupovine/najma osobnih, teretnih, dostavnih i radnih vozila;
 • troškovi studija;
 • troškovi tečajeva stranih jezika;
 • troškovi programa obrazovanja i osposobljavanja koji nisu izravno vezani uz obavljanje poslovne djelatnosti, odnosno poslove radnog mjesta zaposlenika koji se obrazuje ili osposobljavanja;
 • troškovi stjecanja vozačke dozvole bilo koje kategorije;
 • troškovi najma opreme;
 • troškovi potrošnog materijala, nabave/kupovine sirovina/repromaterijala;
 • troškovi kupnje mobilnih telefona;
 • troškovi kupnje sigurnosnih i nadzornih uređaja;
 • troškovi službenog puta (dnevnice, prijevoz, smještaj);
 • troškovi keteringa odnosno usluge pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića;
 • troškovi konzumacije hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata;
 • troškovi uređenja poslovnog prostora za prodaju i iznajmljivanje;
 • poslovni časopisi i imenici, tiskane i elektronske verzije;
 • ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

 

 • IZNOS POTPORE I INTEZITET POTPORE

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog Projekta i može dosegnuti do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 50.000,00 kuna za korisnike potpore čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju, odnosno do maksimalno 50% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 25.000,00 kuna za korisnike potpore čija je osnovna/pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti osim za djelatnosti koje su sukladno članku 7. Programa, isključene Programom, odnosno sukladno točki IV. Javnog poziva, isključene Javnim pozivom.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora u okviru ovog Projekta.

Ako se utvrdi da je korisniku potpore blokiran poslovni račun, Županija neće izvršiti isplatu sredstava te se oslobađa obveze isplate odobrenih sredstava. Korisnik potpore će o navedenom biti obaviješten dopisom.

U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na potporu u trenutku kada po ovom Projektu preostane manji iznos sredstava od zatraženog iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

 • POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARENJE POTPORE

Potrebna dokumentacija za ostvarenje potpore za obrte:

 • ispunjen prijavni obrazac PRUPP BPŽ/21;
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti);
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (ukoliko je primjenjivo);
 • ispunjena Izjava o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva PRUPP BPŽ/21;
 • ispunjen obrazac Skupne izjave;
 • izvadak iz obrtnog registra (za obrte) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave (prihvatljivi je ispis s internetskih stranica Obrtnog registra);
 • dokaz poslovanja na području Brodsko-posavske županije (preslika rješenje o zaduženju komunalne naknade za poslovni prostor, dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, preslika ugovora o zakupu/najmu ili drugo);
 • za obrte koji posluju u sustavu poreza na dohodak: preslika ovjerene (umjesto ovjere se priznaje i potvrda zaprimanja) Prijave poreza na dohodak za 2020. godinu, pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. godinu/Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. godini ili Porezno rješenje izdano temeljem Izvješća o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. godini te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. godinu (ukoliko je primjenjivo);
 • fotografije o izvršenom ulaganju za koje se traži potpora (za nabavljeni alat, strojeve i opremu za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti, dijelove postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, mjerne i kontrolne uređaje i instrumente, računalnu opremu, izvršeno unutarnje uređenje poslovnog prostora, opremanje poslovnog prostora i dizajniranje proizvoda i dr.);
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 • dokaz da Podnositelj prijave ima prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • preslika obrazca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec u 2021. godini i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju (JOPPD obrazac i potvrdu porezne uprave o njegovom zaprimanju nisu u obvezi dostavljati obrti koji imaju paušalno oporezivanje dohotka i nije im dostupan JOPPD obrazac);
 • BON-2/SOL-2 u izvorniku sa stanjem na dan ne starijim od 30 dana od datuma predaje prijave;
 • presliku dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN podnositelja prijave (preslika prijave potpisa za potpisivanje dokumentacije platnog prometa ili drugo);
 • preslika računa za alate, strojeve i opremu za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti; dijelove postrojenja i opreme kojom se proširuju kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija; mjerne i kontrolne uređaje i instrumente te nužne informatičke opreme i licenciranih računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti; troškove usluga koje su neophodne za korištenje kupljenih strojeva, opreme, alata, dijelova postrojenja, mjernih i kontrolnih uređaja te nužne informatičke opreme i licenciranih računalnih programa (npr. instalacija, montiranje, sklapanje); troškove unutrašnjeg uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja); troškove opremanja poslovnog prostora (kupovina, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i specifičnih dijelova interijera poslovno-proizvodnog prostora po mjeri); troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom, troškove certifikacije proizvoda, odnosno ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) te troškove pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja), instalacija, uvjeta u radnom okolišu, ispitivanja učinkovitosti ventilacije, pregleda i ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, određivanje razine zaštite od djelovanja munje na građevini, vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama, ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od munje na građevini; troškove stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika kojima se osigurava podizanje stručnih znanja zaposlenika od značaja za obavljanje poslova njihova radnog mjesta; troškove istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada i održavanje web stranice, izrada promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti koji glase na Podnositelja prijave i izvodi po transakcijskom računu kojima se dokazuje izvršeno plaćanje.

 

Potrebna dokumentacija za ostvarenje potpore za trgovačka društva:

 • ispunjen prijavni obrazac PRUPP BPŽ/21;
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti);
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (ukoliko je primjenjivo);
 • ispunjena Izjava o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva PRUPP BPŽ/21;
 • ispunjen obrazac Skupne izjave;
 • izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave (prihvatljiv je ispis s internetskih stranica Sudskog registra);
 • dokaz poslovanja na području Brodsko-posavske županije (preslika rješenje o zaduženju komunalne naknade za poslovni prostor, dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, preslika ugovora o zakupu/najmu ili drugo);
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.);
 • Godišnje financijsko izvješće i drugi jednako valjani dokumenti za 2020. godinu iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi, odnosno preslika ovjerene (umjesto ovjere se priznaje i potvrda zaprimanja) Prijave poreza na dohodak za 2020. godinu, pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. godinu/ Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. godini ili Porezno rješenje izdano temeljem Izvješća o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2020. godini te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2020. godinu (ukoliko je primjenjivo) svih partnerskih i povezanih subjekata (obveznika poreza na dohodak) s Podnositeljem prijave;
 • fotografije o izvršenom ulaganju za koje se traži potpora (za nabavljeni alat, strojeve i opremu za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti, dijelove postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, mjerne i kontrolne uređaje i instrumente, računalnu opremu, izvršeno unutarnje uređenje poslovnog prostora, opremanje poslovnog prostora i dizajniranje proizvoda i dr.);
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku za sve partnerske i povezane subjekte s Podnositeljem prijave registrirane unutar Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave);
 • dokaz da Podnositelj prijave ima prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • preslika obrazca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec u 2021. godini i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju (JOPPD obrazac i potvrdu porezne uprave o njegovom zaprimanju nisu u obvezi dostavljati obrti koji imaju paušalno oporezivanje dohotka i nije im dostupan JOPPD obrazac);
 • BON-2/SOL-2 u izvorniku sa stanjem na dan ne starijim od 30 dana od datuma predaje prijave;
 • presliku dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN podnositelja prijave (preslika prijave potpisa za potpisivanje dokumentacije platnog prometa ili drugo);
 • preslika računa za alate, strojeve i opremu za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti; dijelove postrojenja i opreme kojom se proširuju kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija; mjerne i kontrolne uređaje i instrumente te nužne informatičke opreme i licenciranih računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje osnovne/pretežite djelatnosti; troškove usluga koje su neophodne za korištenje kupljenih strojeva, opreme, alata, dijelova postrojenja, mjernih i kontrolnih uređaja te nužne informatičke opreme i licenciranih računalnih programa (npr. instalacija, montiranje, sklapanje); troškove unutrašnjeg uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja); troškove opremanja poslovnog prostora (kupovina, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i specifičnih dijelova interijera poslovno-proizvodnog prostora po mjeri); troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom, troškove certifikacije proizvoda, odnosno ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) te troškove pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja), instalacija, uvjeta u radnom okolišu, ispitivanja učinkovitosti ventilacije, pregleda i ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, određivanje razine zaštite od djelovanja munje na građevini, vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama, ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od munje na građevini; troškove stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika kojima se osigurava podizanje stručnih znanja zaposlenika od značaja za obavljanje poslova njihova radnog mjesta; troškove istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada i održavanje web stranice, izrada promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti koji glase na Podnositelja prijave i izvodi po transakcijskom računu kojima se dokazuje izvršeno plaćanje.
 • POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije  u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a putem Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije. Prijava se podnosi na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr), a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije ili na zahtjev poslati e-poštom. 

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje u pisarnici Brodsko-posavske županije na adresu:

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Petra Krešimira IV 1

35000 Slavonski Brod

Povjerenstvo za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije  u 2021. godini

(uz naznaku - Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini - Projekt dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije

u 2021. godini  - NE OTVARATI)

 

 • POSTUPAK ODOBRAVANJA I NAČIN DODJELE POTPORE

 

Povjerenstvo razmatra podnesene prijave s pripadajućom dokumentacijom prema redoslijedu zaprimanja i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore, odnosno vrši administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti i utvrđuje Prijedlog o dodjeli potpore podnositelja prijave, a Odluku o dodjeli potpore donosi Župan. Pregled odobrenih potpora objavljuje se na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja.

Brodsko-posavska županija će dodijeliti nove potpore male vrijednosti u skladu s Programom tek nakon što utvrdi da to neće povisiti ukupan iznos potpora male vrijednosti koje je taj poduzetnik i poduzetnici s kojima isti čini „jednog poduzetnika“ primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz članka 2. stavka 5. Programa i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Programom.

Podnositelj prijave nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu i za iste aktivnosti primio potporu iz drugih izvora u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.

Prijave po Javnom pozivu se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Brodsko-posavske županije za provedbu ovog Programa, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine.

U trenutku iskorištenja raspoloživih sredstava Županija će obavijestiti javnost o obustavi zaprimanja prijava po ovom Javnom pozivu, odnosno Programu putem svoje službene stranice.

X. UGOVARANJE, ROKOVI I NADZOR

S korisnicima potpore iz ovog Programa zaključuje se Ugovor, a odobrena sredstva potpore isplaćuju se na IBAN korisnika potpore odnosno podnositelja prijave po potpisu Ugovora.

Potpora se smatra dodijeljenom s datumom potpisa Ugovora i u iznosu koji je naveden Ugovorom, bez obzira na moguće kasnije iskorištenje u manjem iznosu.

Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obveze korisnika potpore i Brodsko-posavske županije.

Ugovor obvezno sadrži odredbe u kojima ugovorne strane specificiraju trajanje mjere uključujući datum početka provedbe, iznos do kojeg Brodsko-posavska županija preuzima obvezu sufinanciranja, opis svih aktivnosti koje je korisnik dužan provesti, uvjete prihvaćanja troškova i plaćanja, obvezu dostave izvješća o izvršenju, rokove izvršenja pojedinih obveza korisnika, odredbe o mogućnostima prenamjene sredstava, nadzoru i financijskoj provjeri na licu mjesta te odredbe o obvezi povrata sredstava.

Dostavljanjem dokumentacije na Javni poziv  i potpisivanjem Ugovora o dodjeli potpore, korisnik potpore daje odobrenje Brodsko-posavskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj mrežnoj stranici Brodsko-posavske županije te u drugim izvještajima.

Korisnik potpore se obvezuje na namjensko korištenje sredstava potpore.

Korisnik potpore se obvezuje dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije Izvještaj o provedbi aktivnosti za namjenu navedenu u Ugovoru s fotodokumentacijom o realizaciji projekta u slučaju da istu nije dostavio prilikom predaje prijavne dokumentacije.

Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju. Svaki trošak nastao putem kreditnih kartica uz obročnu otplatu, bez obzira radi li se o privatnoj ili poslovnoj kartici, neće se priznavati.

Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava potpore ne smiju se koristiti za pravdanje drugih potpora koje dodjeljuje Brodsko-posavska županija i ostali davatelji državnih potpora.

Nadzor nad namjenskim korištenjem potpore provodi Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije temeljem dokumentacije  korisnika potpore,  a po potrebi i kontrolom na licu mjesta.

Brodsko-posavska županija radi nadzora namjenskog korištenja sredstava potpore može neposredno kontaktirati sve pravne i fizičke osobe kojima je prema priloženoj dokumentaciji korisnik potpore isplatio novčana sredstva koja je dobio od Brodsko-posavske županije za financiranje aktivnosti iz Ugovora.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje potpore, korisnik potpore u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva uplatiti u Proračun Brodsko-posavske županije.

Ukoliko korisnik potpore u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, suprotno uvjetima utvrđenim Javnim pozivom ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Brodsko-posavske županije te se isključuje iz dodjele potpore sljedeće godine.

XI. OSTALE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije (ured 311), Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, tel.035/216-233, e-mail: aperko@bpz.hr.

XII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na Javni poziv, podnositelj prijave daje suglasnost Brodsko-posavskoj županiji, da sukladno članku 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kao voditelj obrade, prikuplja, obrađuje, javno objavljuje na svojoj web stranici osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori (naziv prijavitelja, namjena i odobreni iznos potpore), prenosi i pohranjuje osobne podatke prijavitelja u svrhu provedbe postupka dodjele potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini, a sukladno Projektu dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2021. godini, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, upoznavanja javnosti o donesenim odlukama te u svrhu sklapanja ugovora, kao i za potrebe unošenja podataka o dodijeljenim potporama male vrijednosti, u elektroničkom obliku, putem Internet aplikacije registra državnih potpora i potpora male vrijednosti Ministarstvu financija sukladno članku 14. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17, u daljnjem tekstu: ZDP) i Pravilnika o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti („Narodne novine“, broj. 125/17).

Dostavljeni osobni podaci čuvat će se do roka propisanog Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352 od 24. prosinca 2013. godine) i Programom dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini (²Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije² broj 13/21).

Podnositelj prijave čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, prenose, javno objavljuju i pohranjuju, temeljem odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka imaju sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade dostavljenih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu te pravo na prenosivost osobnih podataka.

Podnositelj podnošenjem prijave potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i ostalim postupanjima u odnosu na prikupljanje, obradu, prijenos, objavu i pohranu svojih osobnih podataka u predmetnu svrhu, te da će biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim uredbom i aktima Brodsko-posavske županije. Prava i postupanja u odnosu na osobne podatke mogu se vidjeti i na web stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr.

XIII. PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog Javnog poziva su:

 • Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2021. godini;
 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac prijave PRUPP BPŽ/21;
 • Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti;
 • Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba;
 • Obrazac Izjave o usklađenosti s uvjetima Javnog poziva PRUPP BPŽ/21;
 • Obrazac Skupne izjave.

KLASA: 402-07/21-01/02

URBROJ:2178/1-04-01/04-21-4

Slavonski Brod, 23. travnja 2021. 

Status predmeta

 • Status natječaja:Otvoren
 • Rok za podnošenje:Prijave po Javnom pozivu se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Brodsko-posavske županije za provedbu ovog Programa, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine.

Preuzimanje priloga

Kategorija